Nowe Produkty

Nowe Produkty

Galeria realizacji

Galeria realizacji

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez: MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka z siedzibą: 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, NIP PL 8970007797, REGON 9304975492, Konto nr: 50 1020 5558 1111 1163 4600 0063.

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 78585 z dnia 12-06-1996 roku wydane przez Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej UM Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów indywidualnych i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

4. Korzystanie ze sklepu MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka oznacza akceptację niniejszego "Regulaminu sklepu" i zasad zawartych w "Ochrona prywatności".

5. Wszystkie znaki towarowe i logo użyte w prezentowanych produktach należą do ich właścicieli i służą jedynie jako prezentacja możliwości graficznych i produkcyjnych.

6. Dla odbiorców detalicznych wszystkie ceny w sklepie MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT 23%)

7. dla ODBIORCÓW HURTOWYCH (POŚREDNIKÓW) WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO + 23%VAT.

II. Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dostępny w Sklepie MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA ? Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT 

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna; albo

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO ? Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7.  E-Mail-Newsletter

Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka.

8. PRODUKT ? dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN  SKLEPU ? niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://morka.com.pl/sklep

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA ? MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morkaz siedzibą: 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, NIP PL 8970007797, REGON 9304975492, e-mail: reklama@morka.com.pl

12. UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA 

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna; albo

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

17. TERMIN REALIZACJI ZLECENIA - dotyczy wykonania usługi po stronie sklepu i w zależności od towaru jaki jest zamawiany i jego ilości, termin realizacji zlecenia jest różny dla poszczególnych produktów / usług  i podany w opisie np, 3-5 do dni roboczych oznacza, że w tym czasie produkt zostanie oznakowany lub wyprodukowany. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zlecenia liczony jest momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Przykład: składając zamówienie na kufel w poniedziałek może on być wysłany do Państwa w czwartek a najpóźniej w poniedziałek następnego tygodnia (w przypadku pojedynczych zleceń towar wysyłany jest przeważnie do 3 dni. Do 5 dni realizujemy zlecenia na większe ilości).

18. CZAS DOSTAWY - nie jest częścią terminu realizacji zlecenia i jest to czas jaki potrzebuje kurier na doręczenie towaru

III. ZASADY ZAMAWIANIA

1. W sklepie istnieje możliwość rejestracji jako klient. Zamawiane w sklepie zamówienia testowe nie będą realizowane.

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść "Regulaminu sklepu" oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12.00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższy dzień roboczy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku braku zapłaty lub gdy nie można zrealizować (z różnych przyczyn np. awaria maszyny / maszyn, niewłaściwie przygotowany projekt przez klienta lub zbyt skomplikowany projekt do grawerowania (technika grawerowania ma różne ograniczenia i nie wszystko da się wygrawerować) itp.) zamówienia w terminie określonym w opisie produktu. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałym fakcie.

IV. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

1. Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, zamawiający otrzyma drogą elektroniczną wiadomość będącą warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu dostarczonym na  adres e-mail wskazany w zamówieniu zostaną wymienione;

nazwa zamawianych produktów i ich ilości,

dokładna wycena,

sposób dostawy,

całkowity koszt zamówienia brutto (towar + koszty przesyłki)

forma płatności,

dane zamawiającego + adres wysyłki,

dane do faktury i numer rachunku na jaki należy dokonać wpłaty.

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia  zamówienia (z wyjątkiem sobót oraz niedziel i świąt) pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie  na podany w zamówieniu numer telefonu.

V. WYSYŁKA

1. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD - zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia maksymalnie do 2 dni roboczych, odbiór osobisty w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Czarnieckiego 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.oo do 16.oo

Sposób dostawy jest wybierany przez Kupującego z opcji dostępnych podczas składania zamówienia. 

VI. ZAPŁATA

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: tradycyjnym przelewem bankowym bezpośrednio na konto MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka, szybkim przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu DOTPAY lub Przelewy24, 

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklama@morka.com.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MORKA PRACOWNIA REKLAMY Dariusz Morka, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. 

REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 01-05-2016 ROKU